shopping_cart KOŠÍK ( 0,00  )

Obchodné podmienky

 1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy
 2. Dodacie podmienky
 3. Dodacie lehoty
 4. Ceny produktov
 5. Platby za tovar a poštovné
 6. Zrušenie objednávky
 7. Vrátenie tovaru
 8. Reklamačný poriadok
 9. Záverečné ustanovenia

1. Objednávka a uzatvorenie zmluvy

Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu www.naturedecor.sk sú pre obe zmluvné strany záväzné.

Predávajúci je:
Nature design, s.r.o.
Zoborská 11
040 01 Košice
Slovensko
IČO: 47 473 673
DIČ: 2023921416
IČ DPH:SK2023921416
Vložka číslo:  34112/V   Obchodného registra Okresného súdu Košice I

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky.

Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho – zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

2. Dodacie podmienky

Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
 • dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou.
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo za iných nepredvídateľných prekážok

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe uplatnenej objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

Predávajúci je oprávnený pri každej objednávke, v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) žiadať kupujúceho o autorizáciu a potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

3. Dodacie lehoty

Dodávky objednaného tovaru prebiehajú 2 spôsobmi. Ak je predmetný tovar na sklade, expedícia sa môže uskutočniť ihneď po splnení všetkých náležitosti v procese objednávania (autorizácia objednávky, kompletnosť údajov, uskutočnene platby, zabalenie produktu, spôsob dopravy atd..) v lehote od 3 do 10 pracovných dní v závislosti od skladových zásob.

Ak nie je tovar na sklade, alebo musí byť zadaný do výroby, v takýchto prípadoch je dodací čas dohodnutý osobitne, priemerne sa pohybuje od 2 do 6 týždňov, v závislosti od typu a charakteru objednávky. Ak doba dodania bude z technických dôvodov nesplniteľná, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka, a ak nedôjde k dohode medzi predávajúcim a zákazníkom o dodaní tovaru v náhradnej lehote, bude sa objednávka považovať za bezpredmetnú.

O zmene dodacieho termínu budete zákazník vždy priebežne informovaní.

4. Ceny produktov

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien v závislosti podľa výrobcu a jeho aktuálnych výrobných nákladov. V prípade ak je potrebné tovar objednať a nastane zmena zmeny ceny od dodávateľa, predávajúci sa zaväzuje o tom bezodkladne informovať zákazníka a vyzve ho o odsúhlasenie zmeny ceny.
Všetky ceny sú uvedené s DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné .
Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je súčasne aj dodacím listom.

Všetky podnety a sťažnosti môže kupujúci zaslať na našu mailovú adresu :  info@naturedecor.sk 

5. Platby za tovar a poštovné

Objednaný tovar zasielame  Slovenskou poštou na adresu udanú kupujúcim v objednávke.

Pri dodávke na dobierku zaplatí kupujúci plnú sumu pri preberaní dobierky doručovateľovi zásielky.
Pri platbe vopred bude zásielka expedovaná po prijatí platby na náš bankový účet.
Pri platbe vopred je možný aj osobný odber po dohode s predávajúcim.

Pri osobnom odbere je možné zvoliť aj platbu v hotovosti na odbernom mieste.

Odberné miesto:  Zoborská 11, Košice – sever

Tovar si môžete osobne vyzdvihnúť po prijatí  mailu o pripravenosti tovaru na osobný odber,  je potrebné si dohodnúť termín odberu. Sme Vám k dispozícii na tel. čísle +421 905 260 694 v pracovné dni od 8:00 do 18:00

V prípade objednávok nad 200 € (na tovar ktorý nie je skladom ) môžeme požadovať zálohu alebo platbu vopred. V takomto prípade vás budeme kontaktovať.
Poštovné, vrátane balného a vrátane poistenia, pre každú samostatnú objednávku je v závislosti od rozmeru a váhy tovaru a je určené podľa platných cenníkov  Slovenskej pošty.

Poštovné do ČR  je v závislosti od rozmeru a váhy tovaru a je určené podľa platných cenníkov  Slovenskej pošty.

Platbu za tovar prosím vykonajte na nasledovný bankový účet:

Banka: ČSOB
Číslo účtu: 4019155609/7500
IBAN/SWIFT: SK30 7500 0000 0040 1915 5609

 

6. Zrušenie objednávky

Kupujúci je oprávnený stornovať objednávku – odstúpiť od Kúpnej zmluvy (tj. Po doručení Potvrdenia objednávky ) e-mailom na adresu info@naturedecor.sk    bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. (Po 24 hodinovej dobe prevádzkovateľ začne objednávku vybavovať).  Po obdŕžaní storna Vám zašleme potvrdenie o zrušení objednávky.   V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy  pred zaplatením kúpnej ceny  a expedíciou tovaru neúčtujeme žiadne penále ani iné poplatky.

7. Vrátenie tovaru

Podľa § 7 ods.1 zák.č.102/2014  Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti Nature design, s.r.o., Zoborská 11,040 01 Košice v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.

8. Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z akéhokoľvek spôsobu dopravy, na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. Vzhľadom k charakteru ponúkaného tovaru (porcelán, sklenené doplnky,dekorácie a pod) odporúčame otvoriť zásielku bezprostredne po prevzatí a prekontrolovať, či nie je tovar poškodený aj keď obal poškodený nie je.

V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, viditeľné vady a deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti alebo zašle kontaktný email. Tovar musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, popis závady a kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, tel.číslo, e-mail.

Spiatočnú prepravu po vybavení reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, záručná doba na tovar je 24 mesiacov odo dňa od prevzatia tovaru kupujúcim, má kupujúci právo na odstránenie vzniknutej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí predávajúci kupujúcemu vadný výrobok novým, alebo po dohode – výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu alebo odstúpením od kúpnej zmluvy.

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté v záručnej dobe (záruke) ak:

 • kupujúci si spôsobil vadu tovaru sám, alebo vada vznikla v dôsledku živelnej katastrofy; násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach,
 • kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, alebo bol na vadu predávajúcim výslovne upozornený,
 • z dôvodu vady tovaru bola poskytnutá zľava z kúpnej ceny,
 • vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku bežného opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním alebo nesprávnym použitím,
 • boli vady spôsobené používaním, ktoré je v rozpore s návodom na použitie,
 • sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si ma tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti.

Za vadu nie je možné považovať:

 • vzhľadovú alebo funkčnú zmenu tovaru v dôsledku jeho bežného opotrebovania používaním,
 • vadu, ktorá vznikla neodborným ošetrovaním tovaru (čistenie chemikáliami)
 • úmyselné poškodenie tovaru zo špekulatívnych dôvodov,
 • vadu, ktorá vznikla mechanickým poškodením (rozbitím, ulomením, poškriabaním)

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci upozorní o vybavení oprávnenej a uznanej reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť jeho zverejnením na web stránke http://www.naturedecor.sk spoločnosti Nature design s.r.o.

Spoločnosť Nature design s.r.o. si vyhradzuje právo na uskutočnenie príp. neskorších zmien a doplnení Reklamačného poriadku, pričom uvedené zmeny a doplnky nadobúdajú účinnosť dňom nasledujúcim po dni ich zverejnenia na web stránke http://www.naturedecor.sk.

Objednávateľ/kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že v celom rozsahu súhlasí s týmto reklamačným poriadkom.

9. Záverečné ustanovenia

Predávajúci  si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok . Akékoľvek zmeny týchto obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke  www.naturedecor.sk .

Ak sa domnievate, že sme porušili vaše práva, máte právo obrátiť sa na nás so žiadosťou o nápravu poštou alebo emailom na adrese info@naturedecor.sk . Ak na túto žiadosť odpovieme zamietavo alebo na takúto žiadosť neodpovieme v lehote do 30 dní odo dňa jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárska Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk/). Máte právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obrátite. Na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho spotrebiteľského sporu môžete použiť aj platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na webovej stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Všetky ďalšie informácie ohľadne alternatívneho riešenia sporov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy ako spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiacich s kúpnou zmluvou ako spotrebiteľskou zmluvou sú uvedené na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk a v zákone č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI). Inšpektorát  SOI pre Košický kraj.

Príloha 1: Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy

Adresát:

Nature design, s.r.o.
Zoborská 11
040 01 Košice
Slovensko

Email: info@naturedecor.sk 

Meno a priezvisko zákazníka:

Adresa:

Oznamujem, že týmto odstupujem od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bol nákup nižšie špecifikovaného tovaru:

Číslo a dátum objednávky:

Číslo dokladu (faktúry):

Peňažné prostriedky žiadam vrátiť na číslo účtu:

Dôvod (nepovinný údaj):

 

V………………. dňa ………………….

Podpis zákazníka (ak sa zasiela v listinnej podobe):

 

Príloha 2: Reklamačný formulár

Adresát:

Nature design, s.r.o.
Zoborská 11
040 01 Košice
Slovensko

Email: info@naturedecor.sk 

Meno a priezvisko zákazníka:

Adresa:

Týmto u vás uplatňujem reklamáciu na nasledovný tovar

Názov tovaru , počet ks :

Číslo objednávky – faktúry zo dňa :

Reklamáciu uplatňujem z nasledovného dôvodu:

 

Reklamáciu žiadam vybaviť nasledovne (viď. bod 8.  Všeobecných obchodných podmienok):

 

V………………. dňa ………………….

Podpis zákazníka (ak sa zasiela v listinnej podobe):

CREATED & DESIGNED BY KUBIQ
Copyrights © 2014